Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Odpłatna działalność pożytku publicznego:

Działalność odpłatna pożytku publicznego jest szczególnym rodzajem działalności pożytku publicznego. Działalność odpłatna obejmuje trzy możliwości działania:

  • działalność prowadzoną przez organizacje, w sferze określonych w ustawie zadań publicznych, za które pobierają one wynagrodzenie;
  • sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
    • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
    • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
  • sprzedaż przedmiotów darowizny.

Zasadami w kwalifikowaniu działalności jako działalności odpłatnej pożytku publicznego są następujące przesłanki:

  • wynagrodzenie, pobierane w ramach działalności odpłatnej, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju równe lub niższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie (na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej) osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Należy pamiętać, że działalności ekonomiczna w postaci działalności odpłatnej powinna być realizowana bez zysku. Osiągany w wyniku prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego przychód służyć ma wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego – nie może więc być przeznaczany na inne cele.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www