Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Czy moja organizacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego?

Odpłatną działalność pożytku publicznego mogą prowadzić organizacje pozarządowe, które zostały zdefiniowane w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Są to osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku;

Oraz:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działalności pożytku publicznego (w tym odpłatnej) nie mogą prowadzić partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców i samorządy zawodowe.

 

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www