Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Realizatorzy

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO)
Jesteśmy polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. Działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji. Wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, FRSO inicjuje i promuje mechanizmy takiej współpracy wskazując na płynące z niej korzyści.

Fundacja, zarejestrowana w lutym 1996 roku, kontynuuje działalność Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (CSDP) – intensywnego, dwuletniego programu edukacyjnego, prowadzonego w Polsce i na Węgrzech w latach 1994-96.

Siłą Fundacji jest jej zespół pracowników: zgrany, kompetentny, życzliwy dla wszystkich zwracających się o pomoc. Proponuje tylko takie rozwiązania, których wartość sam sprawdził w praktyce.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych funkcjonuje od 2007 r. Został powołany przez spółdzielców z całej Polski, zgodnie z prawem spółdzielczym. OZRSS zrzesza spółdzielnie socjalne, mając na celu:

  • pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji ich zadań statutowych;
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego;
  • prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej oraz społeczno-wychowawczej;
  • inicjowanie i rozwijanie kooperacji między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi;
  • współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpracę z samorządami gospodarczymi;
  • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
  • przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie.
Głównym celem przyświecającym powołaniu WRZOS była potrzeba stworzenia forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej na terenie całego kraju, a sektorem administracji publicznej i sektorem prywatnym.

Tworzona przez regionalne organizacje parasolowe Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, ostatecznie zarejestrowana w marcu 2000 roku, udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożliwia szeroką wymianę doświadczeń między partnerami, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w Polsce.

Podejmowane przez WRZOS inicjatywy mają na celu przełamanie niekorzystnych trendów w zakresie kształtowania i realizowania polityki społecznej obejmującej osoby najbardziej potrzebujące. Celem tak skonstruowanych działań jest osiągnięcie akceptowanej społecznie wizji rozwoju i wynikającej z niej długofalowej polityki społecznej państwa sprzyjającej rozwojowi osób, grup i organizacji.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www