Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Czy usługi kulturalne realizowane przez organizacje pozarządowe są zwolnione z VAT

Organizacje pozarządowe jako dostarczyciele usług kulturalnych – problemy z klasyfikacją dla celów podatku VAT. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnione z opodatkowania tą daniną są usługi kulturalne świadczone przez podmioty należące do kategorii wymienionych tym przepisie oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związanych. Poza twórcami i artystami wykonawcami
(w rozumieniu prawa autorskiego) wynagradzanymi honoraryjnie, ustawodawca wśród uprawnionych do korzystania z tego przywileju wymienił także podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury przeznaczonego tylko dla podmiotów tworzonych przez państwo na poziomie centralnym lub samorządowym. Źródłem kontrowersji prawnych stała się przy takiej konstrukcji przepisu kwestia uznania za zwolnione z opodatkowania VAT usług kulturalnych i dostawy związanych z nimi towarów w przypadku, gdy dostarcza je organizacja pozarządowa powołana właśnie do takiego celu. W interpretacjach podatkowych wydawanych przez organa podatkowe oraz w wyrokach sądów pierwszej instancji, niejednokrotnie decydowano na niekorzyść podatnika, wyrażając przekonanie, że podmioty tego rodzaju nie mogą zostać uznane za instytucje kulturalne z braku owych „odrębnych przepisów” nadających im taki status. Konserwatywne – bo podważające przecież wartość udziału obywateli w organizowaniu inicjatyw kulturalnych – podejście skarbówki i części sędziów zostało jednak zakwestionowane w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, który owe odrębne przepisy jednak potrafił wskazać. I tak w uzasadnieniu wyroku z 23 października 2013 roku (I FSK 1481/12) NSA wskazał na art. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pozwalający ministrowi właściwemu w tej dziedzinie na wspieranie finansowe (w ramach mecenatu państwa) zadań związanych z polityką kulturalną państwa realizowanych przez podmioty w nienależący do sektora finansów publicznych, wywodząc z tego wniosek, iż państwo akceptuje możliwości prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Jako podstawę dla uznania organizacji pozarządowej za prowadzącą usługi kulturalne sąd podał przepisy ustawy z dnia 24 marca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w badanym przypadku: art. 4 ust. 1, pkt 4 oraz art. 4 ust. 1, pkt 16 tego aktu prawnego), wyjaśniając, że jeśli zamiar tego typu aktywności znalazł swoje odzwierciedlenie w zapisach statutowych, a uzyskiwany dochód całości przeznaczony jest na kontynuacje lub doskonalenie działalności, to brakuje podstaw dla negowania takiego charakteru podmiotu. W innym wyroku – z 4 marca 2014 toku (I FSK 535/13) – będącym rezultatem skargi kasacyjnej Ministra Finansów w sprawie dotyczącej tej samej kontrowersji prawnej, NSA wskazał z kolei, że w przypadku, gdy rzecz dotyczy fundacji, za owe „odrębne przepisy” uznać można przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, która wśród celów społecznych i gospodarczych powoływania tego typu tworów prawnych wskazuje także kulturę i sztukę czy opiekę nad zabytkami. Dodatkowo, zdaniem sędziów, uznanie, że zapis o „innych podmiotach uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym” nie odnosi się do organizacji społecznych działających na polu kulturalnym, czyniłoby ów zapis pozbawionym sensu, bowiem nie sposób znaleźć innego typu realizatora działań kulturalnych, którego dałoby się zaklasyfikować do wskazanej przez ustawodawcę kategorii. W obu wyrokach znalazło się też odniesienie do woli ustawodawcy europejskiego w postaci przypomnienia, że w art. 132 ust. 1 pkt n Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku do wartości dodanej znalazło się stwierdzenie, iż państwa członkowskie zwalniają z VAT świadczenie niektórych usług kulturalnych i dostawę towarów ściśle z nimi związanych także przez inne podmioty uznane przez państwo.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www